Jaarverslagen en jaarrekeningen

Het bestuur van de stichting is statutair verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening uit te brengen. Het bestuur brengt daarnaast ook een jaarverslag uit. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het jaarverslag

De naam maakt eigenlijk al duidelijk wat het is: een verslag over de periode van een kalenderjaar. In het jaarverslag evalueert de stichting alle belangrijke zaken die gedurende het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. 

Door wie wordt het jaarverslag opgesteld en voor wie is het bedoeld?

Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur en is bedoeld voor donateurs en sponsoren van de stichting. Maar het jaarverslag kan ook interessant zijn voor de gemeente, subsidieverstrekkers en leden van het Comité van Aanbeveling.

Inhoud jaarverslag

De onderwerpen die veelal worden opgenomen in het jaarverslag zijn:
 • Activiteiten. Welke werkafspraken zijn gemaakt, en welke activiteiten zijn daadwerkelijk uitgevoerd? Hoeveel struikelstenen zijn er bijvoorbeeld gelegd?
 • Publiciteit. Hoe heeft de stichting zich naar buiten toe zichtbaar gemaakt, bv. via pers en media?
  Zijn er Nieuwsbrieven verstuurd en wat was de frequentie?
 • Externe contacten. Met welke organisaties en instellingen is er contact geweest en waarvoor
  (organisatie van kunstenaar Gunter Demnig, gemeente Assen, Drents Archief, HCK Westerbork, Dr. Nassau College, buurtverenigingen, collega-organisaties, VSBfonds, e.d.)?
 • Interne organisatie. Bijvoorbeeld: wijzigingen in het bestuur en de vrijwilligers
 • Financiën. Dit deel komt terug in de jaarrekening van de accountant
 • Eventulele conclusies en aanbevelingen. Wat zijn de conclusies over de activiteiten van het afgelopen boekjaar? 

Het (digitale) jaarverslag wordt jaarlijks geplaatst op de website van de stichting.

De jaarrekening

De jaarrekening wordt opgesteld door de accountant. In dit financiële verslag worden per post de cijfers van het voorafgaande boekjaar gepresenteerd, bij voorkeur in een vergelijking met de lasten en baten van het voorgaande boekjaar. De (digitale) jaarrekening wordt jaarlijks geplaatst op de website van de stichting.

Belangrijke vereisten jaarrekening

Een jaarrekening dient de volgende onderdelen te bevatten.
 • Een balans en een toelichting hierop
 • Een staat van baten en lasten
 • Het Educatief project (VSB donatie) is een afzonderlijk onderdeel 
 • De handtekening van elk bestuurslid van de stichting

Controle accountant

Bij een stichting is de controle van de jaarrekening door een accountant niet verplicht, maar subsidiegevers stellen meestal de voorwaarde dat deze controle toch wordt uitgevoerd. De accountant maakt bij het administratief afsluiten van het project Educatief door het VSBfonds de eindcontrole op.
Ook de belastingdienst vereist inzage in de jaarrekening om de ANBI- status toe te kennen danwel te continueren.

 

 

2020  
Jaarverslag (pdf)
   
Voorgaande jaren:  
2019  
Jaarverslag (pdf)
Jaarrekening (pdf)
   
2018  
Jaarverslag (pdf)
Jaarrekening (pdf)
   
2017  
Jaarverslag (pdf)
Jaarrekening (pdf)
   
2016  
Jaarverslag (pdf)
Jaarrekening (pdf)
   
2015  
Jaarverslag (pdf)
Jaarrekening (pdf)
   
2014  
Jaarverslag (pdf)
Jaarrekening (pdf)
   
2013  
Jaarverslag (pdf)
Jaarrekening (pdf)
   
2012  
Jaarverslag (pdf)
Jaarrekening (pdf)
   
2011  
Jaarverslag (pdf)